Polityka prywatności

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Małgorzata Krutul prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Parapety Police Małgorzata Krutul (adres prowadzenia działalności: ul. Kościuszki 14/2 72-010 Police) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8512861666, REGON 321565417, adres poczty elektronicznej: biuro@parapetypolice.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2.      Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a), lit. b), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych" lub "RODO").

3.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.      Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.parapetypolice.pl/regulamin.html

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • zawarcie i wykonanie umowy, w szczególności:

-            utworzenia i zarządzania Kontem

-            obsługi i realizacji Zamówienia

-            przeprowadzenia procesu płatności

-            obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego

-            nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją
 • archiwizacja danych
 • przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwis

2.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy.

 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

  -  Raben Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (adres siedziby: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo)

 2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie Internetowym jest: PayU
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i  prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

III COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

-  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

-  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

-  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

-  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

-  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 1. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

IV PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży
   lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

 

V PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.      Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.      Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.      W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@parapetypolice.pl albo pisemnie na adres Administratora.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się
z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2.      Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

3.      Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

-  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

-   Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu
i hasła