Prawo do odstąpienia od umowy

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1.      Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów w okresie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, klient ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

2.      Ustawowe prawo odstąpienia od umowy klient może zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres sprzedawcy podany w regulaminie.

3.      Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres sprzedawcy.

4.      Zwrot zapłaty za towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na rachunek bankowy klienta. Jeśli towar został opłacony poprzez firmę płatniczą, pobiera ona prowizję od operacji. Zwrot z potraceniem kosztów operacji od firmy płatniczej (2% wartości zamówienia).

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem zamówienie na parapety kamienne i drewniane oferowane przez sprzedawcę jest świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta i nie podlega zwrotowi.